Liigu sisuni

Relvaluba füüsilisele isikule

Relvasoetamisluba

Milleks?

Füüsiline isik võib relva soetada, omada ja vallata järgmistel eesmärkidel:

 • jahipidamiseks
 • enese ja vara kaitseks
 • spordiga tegelemiseks
 • kutsealal tegutsemiseks
 • kollektsioneerimiseks

 

Kellele?

Relva võid soetada, kui oled Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võid soetada alates 18-aastaselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aastaselt.

 

Millele?

Relvasoetamisluba on vaja järgmiste relvade soetamiseks:

 • gaasirelvad, v.a gaasipihusti
 • üle 4,5 mm kaliibriga pneumorelvad
 • piiratud tsiviilkäibega külmrelvad
 • piiratud tsiviilkäibega heitrelvad
 • piiratud tsiviilkäibega tulirelvad

Relvaseaduse §20 leiad nimekirja relvadest, mis on tsiviilkäibes keelatud.

 

Enne relvasoetamisloa taotlemist tasu riigilõiv.

Loe relvaseadusest täpsemalt, millised nõuded on:

 

Kahe relva puhul peab olema relvakapp (relvaseaduse , § 46 lg 10 siseministri määrus)

 

Enne esmase relvasoetamisloa taotlemist läbi:

 • perearsti juures tervisekontroll
 • esmaabikoolitus

 

Relvasoetamisloa taotlemine

Relvasoetamisloa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • kaks dokumendifotot mõõtudega 3x4 cm, mitte vanemad kui pool aastat (või anna nõusolek kasutada enda isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot)
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
 • jahitunnistus, kui vajad relva jahipidamiseks
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relva spordialaga tegelemiseks
 • kollektsioneerimisluba, kui soovid relva soetada kollektsiooni tarbeks
 • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Esmasel relvasoetamisloa taotlemisel pead sooritama ka relvaeksami ja esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumendi.

Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse peab läbi viima tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. Kontrolli, kas leitud koolitaja on tervishoiutöötajate registris.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ja soovid relvasoetamisluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.

 

Relvasoetamisloa andmist välistavad asjaolud

Hiljemalt kahe kuu jooksul kontrollib menetleja relvasoetamisloa andmist välistavaid asjaolusid (relvaseaduse §36), muuhulgas:

 • narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired
 • raskekujuline psüühikahäire
 • füüsiline puue, mis takistab taotletava relva õiget käsitsemist
 • kaitseväeteenistusest kõrvale hoidumine
 • piiratud teovõime ja eestkostel olemine
 • kriminaalkaristus

 

Pärast relvasoetamisloa taotlemist

Relvasoetamisluba kehtib 3 kuud. Kui selle aja jooksul ei õnnestu soovitud relva soetada, esita kindlasti enne kehtivusaja lõppu relvasoetamisloa pikendamise taotlus.

 

Soetamisloa kehtivuse jooksul pead jõudma ka relva registreerida ja taotleda relvaluba.

 

Soetatud relva pead seitsme tööpäeva jooksul registreerima elu- või asukohajärgses Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuris ja taotlema relvaluba. Relva müüja poolt täidetud relvasoetamisloa alusel registreerimisel ei ole vaja relva ette näidata.